НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2014 оны 11-р сарын 2-7-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1006 иргэнээс авсан болно.

Хариулагчийн Монгол Улсын эдийн засагт 2014 онд гарсан өөрчлөлтийн үнэлгээ
Хариулагчийн Монгол Улсын эдийн засагт 2014 онд гарсан өөрчлөлтийн үнэлгээ

Хариулагчийн өрхийн санхүүгийн байдалд 2014 онд гарсан өөрчлөлтийн үнэлгээХариулагчийн өрхийн санхүүгийн байдалд 2014 онд гарсан өөрчлөлтийн үнэлгээ

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч
(2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, хувиар)Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, хувиар)

Хариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээХариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

Хариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээХариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Хариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээХариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Хариулагчийн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээХариулагчийн Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Хариулагчийн шинээр бүрдэх Засгийн газрын бүтцийн талаарх байр суурьХариулагчийн шинээр бүрдэх Засгийн газрын бүтцийн талаарх байр суурь

Судалгаанд хамрагдсан хариулагч нарын “дэмжиж буй улс төрчид”
(нийт түүврийн дүнд эзлэх хувиар)Судалгаанд хамрагдсан хариулагч нарын “дэмжиж буй улс төрчид” (нийт түүврийн дүнд эзлэх хувиар)

Судалгаанд хамрагдсан хариулагч нарын “улс төрийн үйл ажиллагаа огт таалагддаггүй улс төрчид”
(нийт түүврийн дүнд эзлэх хувиар)Судалгаанд хамрагдсан хариулагч нарын “улс төрийн үйл ажиллагаа огт таалагддаггүй улс төрчид” (нийт түүврийн дүнд эзлэх хувиар)

Судалгааны зорилтот бүлэг Энэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацаа Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2014 оны 11-р сарын 2-нд эхлүүлж 2014 оны 11-р сарын 7-нд дуусгасан болно. 2014 оны 11-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 135 хороонд оршин суудаг

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэл Судалгааны мэдээллийг асуулгын дагуу сурвалжилгын асуулгын дагуу цуглуулсан бөгөөд асуулга тус бүрийг зургаан орон бүхий кодоор дугаарласан болно.

Судалгааны түүврийн газар зүйн хамралтЭнэхүү судалгаанд 2014 оны 11-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 135 хороонд тогтмол оршин суудаг сонгогчид хамрагдсан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.
Тухайн орон нутагт оршин суудаг сонгуулийн насны иргэдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)
Дээрх томьёоны дагуу санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг нэг аймагт 1000 болгон нэмсэн болно.

Судалгааны тархаалтСудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын сонгуулийн насны нийт иргэдийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR