НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2014 оны 11-р сарын 29-өөс 12-р сарын 3-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1002 иргэнээс авсан болно.

2014 оны 11-р сард болсон улс төрд нөлөө бүхий үйл явдлууд:

  1. 05.11.2014-нд Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг огцорсон.
  2. 14.11.2014-нд Ардчилсан намын дарга Н.Алтанхуяг намын даргын  үүрэгт ажлаа өгсөн.
  3. 21.11.2014-нд Ерөнхий сайдаар Ч.Сайханбилэг томилогдсон.
  4. 21.11.2014-нд Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг УИХ-д суудалтай намуудад хамтран Засгийн газар байгуулан ажиллах хүсэлтээ илэрхийлсэн.
  5. 30.11.2014-нд МАН Засгийн газарт оролцон ажиллахаа илэрхийлсэн.

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (түүвэрт эзлэх хувиар)
Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч
(2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, эзлэх хувиар)Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн шинээр бүрдэх Засгийн газрын бүтцийн талаарх байр суурь (түүвэрт эзлэх хувиар) Хариулагчийн шинээр бүрдэх Засгийн газрын бүтцийн талаарх байр суурь (түүвэрт эзлэх хувиар)

Татвар, нийгмийн даатгал, улсын бүтргэл зэрэг салбарт ажиллаж буй төрийн албан хаагч нар дүрэмт хувцастай байх талаарх Хариулагчийн үнэлгээ Татвар, нийгмийн даатгал, улсын бүтргэл зэрэг салбарт ажиллаж буй төрийн албан хаагч нар дүрэмт хувцастай байх талаарх Хариулагчийн үнэлгээ

“Хүүхдийн мөнгө”-ийг амьжиргааны түвшин харгалзахгүй хүүхэд бүрт олгох талаарх Хариулагчийн үнэлгээ“Хүүхдийн мөнгө”-ийг амьжиргааны түвшин харгалзахгүй хүүхэд бүрт олгох талаарх Хариулагчийн үнэлгээ

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудыг (МИАТ, зам засварын компани гэх мэт) хувьчлах талаарх Хариулагчийн үнэлгээ Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудыг (МИАТ, зам засварын компани гэх мэт) хувьчлах талаарх Хариулагчийн үнэлгээ

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацааСудалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2014 оны 11-р сарын 29-нд эхлүүлж 2014 оны 12-р сарын 3-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг асуулгын дагуу сурвалжилгын асуулгын дагуу цуглуулсан бөгөөд асуулга тус бүрийг зургаан орон бүхий кодоор дугаарласан болно.

Судалгааны түүврийн газар зүйн хамралтЭнэхүү судалгаанд 2014 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 135 хороонд тогтмол оршин суудаг сонгогчид хамрагдсан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.
Тухайн орон нутагт оршин суудаг сонгуулийн насны иргэдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)
Дээрх томьёоны дагуу санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг нэг аймагт 1002 болгон нэмсэн болно.

Судалгааны тархаалтССудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын сонгуулийн насны нийт иргэдийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR