Arkhangai Erdenebulgan Master Plan

“АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 он”
Arkhangai Erdenebulgan Master Plan 2014

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 7 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Тогтоол №11. Энэхүү төлөвлөгөөг 2014 оны 12-р сард Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ-ын захиалгаар МЭК ХХК гүйцэтгэв.

Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтууд (2005 он), Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал (2001 он), Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (2008 он), Цэцэрлэг хотыг 2008-2028 онд хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүдэд тодорхойлсон зорилго, зорилтуудтай уялдуулан сумын эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлага зайлшгүй тавигдаж байна. Эрдэнэбулган сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг дээрх хөтөлбөрүүдийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн боловсруулав.

view full report