НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2015 оны 1-р сарын 3-аас 1-р сарын 7-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1000 иргэнээс авсан болно.

2014 оны 12-р сард болсон улс төрд нөлөө бүхий үйл явдлууд:

  1. Засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ томилогдсон;
  2. Таван толгой нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчийг тодруулсан;
  3. Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг эдийн засгийн хямралыг давах үндсэн чиглэлүүдийг тодруулсан.

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (түүвэрт эзлэх хувиар)
Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч
(2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, эзлэх хувиар)Хариулагчийн дэмжиж буй УИХ-д суудал бүхий нам, бие даагч (2012 оны УИХ-ын сонгуульд санал өгсөн нам, эвслээр, эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Хариулагчийн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)Хариулагчийн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчийг тендер зарлан тодруулсан талаар
Хариулагч мэдэж буй байдал (түүвэрт эзлэх хувиар) Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчийг тендер зарлан тодруулсан талаар Хариулагч мэдэж буй байдал (түүвэрт эзлэх хувиар)

Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчийг сонгох тендер шударга, ил тод болсон талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (тендерийн талаар ямар нэгэн мэдээлэлтэй буй хариулагчийн дунд эзлэх хувиар) Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчийг сонгох тендер шударга, ил тод болсон талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (тендерийн талаар ямар нэгэн мэдээлэлтэй буй хариулагчийн дунд эзлэх хувиар)

Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчтай байгуулах гэрээний үндсэн зарчмын талаарх Хариулагчийн байр суурь (түүвэрт эзлэх хувиар)Таван толгойн нүүрсний уурхайд стратегийн хөрөнгө оруулагчтай байгуулах гэрээний үндсэн зарчмын талаарх Хариулагчийн байр суурь (түүвэрт эзлэх хувиар)

Төрийн албан хаагчдын тоог 15 хувиар цөөлөх Засгийн газрын шийдвэрийн талаарх
Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар) Төрийн албан хаагчдын тоог 15 хувиар цөөлөх Засгийн газрын шийдвэрийн талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

“Алдарт эх”-ийн одонгийн мөнгийг хүүхдүүд нь 18 нас хүртэл нь өгөх талаарх
Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)“Алдарт эх”-ийн одонгийн мөнгийг  хүүхдүүд  нь 18 нас хүртэл нь өгөх талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

2015 онд төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэх эсэх талаарх Хариулагчийн үнэлгээ
(түүвэрт эзлэх хувиар) 2015 онд төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэх эсэх талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Монгол Улсын Засгийн Газрын гишүүдэд тухайн албан тушаалдаа хэрхэн нийцэж буй талаарх Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар) Монгол Улсын Засгийн Газрын гишүүдэд тухайн албан тушаалдаа хэрхэн нийцэж буй талаарх  Хариулагчийн үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацааСудалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2015 оны 01-р сарын 03-нд эхлүүлж 2015 оны 01-р сарын 07-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг асуулгын дагуу сурвалжилгын асуулгын дагуу цуглуулсан бөгөөд асуулга тус бүрийг зургаан орон бүхий кодоор дугаарласан болно.

Судалгааны түүврийн газар зүйн хамралтЭнэхүү судалгаанд 2015 оны 01-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 135 хороонд тогтмол оршин суудаг сонгогчид хамрагдсан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.
Тухайн орон нутагт оршин суудаг сонгуулийн насны иргэдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)
Дээрх томьёоны дагуу санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг нэг аймагт 1002 болгон нэмсэн болно.

Судалгааны тархаалтССудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын сонгуулийн насны нийт иргэдийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR