НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2015 оны 3-р сарын 4-9-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1000 иргэнээс авсан болно.


ХАРИУЛАГЧИЙН ДЭМЖИЖ БУЙ УИХ-Д СУУДАЛ БҮХИЙ НАМ, БИЕ ДААГЧ (ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ХАРИУЛАГЧИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ (ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ХАРИУЛАГЧИЙН УИХ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ (ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ХАРИУЛАГЧИЙН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ (ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ХАРИУЛАГЧИЙН НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ (ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ ӨРШӨӨЛ УУЧЛАЛ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТАЛААРХ ХАРИУЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

МАХН-ЫН ДАРГА Н.ЭНХБАЯРЫГ УЛС ТӨР РҮҮ ЭРГЭЖ ОРОХ ТАЛААРХ ХАРИУЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ СГС-ЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.КАПЛАД УУЧЛАЛ ҮЗҮҮЛСЭН ТАЛААРХ ХАРИУЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

СЕНТЕРРА ГОЛД КОМПАНИ НОЁН УУЛАНД ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛАХ ТАЛААРХ ХАРИУЛАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ХАРИУЛАГЧИЙН ДЭМЖИУ БУЙ УЛС ТӨРЧИД (НИЙТ ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

ХАРИУЛАГЧИЙД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ТААЛАГДАДГҮЙ УЛС ТӨРЧИД (НИЙТ ТҮҮВЭРТ ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 11.2014-03.2015)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацааСудалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2015 оны 03-р сарын 04-нд эхлүүлж 2015 оны 03-р сарын 09-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг асуулгын дагуу сурвалжилгын асуулгын дагуу цуглуулсан бөгөөд асуулга тус бүрийг зургаан орон бүхий кодоор дугаарласан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.
Тухайн орон нутагт оршин суудаг сонгуулийн насны иргэдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)
Дээрх томьёоны дагуу санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг нэг аймагт 1002 болгон нэмсэн болно.

Судалгааны тархаалтССудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын сонгуулийн насны нийт иргэдийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR