УЛСТӨРИЙН БАРОМЕТР

Энэхүү судалгаа нь ямар нэгэн улстөрийн нам, улс төрчийг сурталчилаагүй бөгөөд бодит нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн болно. (2016 оны 04 дүгээр сар)

2016 оны УИХ-ын сонгуульд хариулагчийн саналаа өгөх эсэх, 2016 оны 04-р сарын байдлаар

Хариулагчийн 2016 оны УИХ-ын сонгуульд саналаа өгөх нам (түүвэрт эзлэх хувиар, 2016 оны 03-р сарын байдлаар)

Хариулагчийн 2016 оны УИХ-ын сонгуульд саналаа өгөх нам (түүвэрт эзлэх хувиар, 2016 оны 04-р сарын байдлаар)

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

Нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ (түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

Хариулагчид үйл ажиллагаа нь таалагддаггүй улс төрчид (Нийт түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

Хариулагчийн дэмжиж буй улс төрчид (Нийт түүвэрт эзлэх хувиар, 11.2014-04.2016)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацааСудалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2016 оны 04-р сарын 7-нд эхлүүлж 2016 оны 04-р сарын 12-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.
Тухайн орон нутагт оршин суудаг сонгуулийн насны иргэдээс судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)
Дээрх томьёоны дагуу санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг 1002 болгон нэмсэн болно.

Судалгааны тархаалтСудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын сонгуулийн насны нийт иргэдийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR