УЛСТӨРИЙН БАРОМЕТР

Энэхүү судалгаа нь ямар нэгэн улстөрийн нам, улс төрчийг сурталчилаагүй бөгөөд бодит нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн болно.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (1-ээс 10 хүртэл)

УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ (1-ээс 10 хүртэл)

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ (1-ээс 10 хүртэл)

Нийслэлийн засаг дарга, Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны үнэлгээ (1-ээс 10 хүртэл)

Улс төрийн намуудын үйл ажиллагааны үнэлгээ (1-ээс 10 хүртэл)

Үйл ажиллагаа нь таалагддаг улс төрчид (түүвэрт эзлэх хувиар)

Үйл ажиллагаа нь таалагаддаггүй улс төрчид (түүвэрт эзлэх хувиар)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2017 оны 1-р сарын 24-нд эхлүүлж 2017 оны 1-р сарын 28-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
Санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг 900 болгон нэмсэн болно.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR