ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛЬ 2017

Энэхүү судалгаа нь ямар нэгэн улстөрийн нам, улс төрчийг сурталчилаагүй бөгөөд бодит нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн болно.

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ардчилсан намаас нэр дэвшиж болох улс төрчдийн дэмжлэг

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж болох улс төрчдийн дэмжлэг

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшиж болох улс төрчдийн дэмжлэг

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг сонгуулийн насны Монгол Улсын иргэн байсан болно. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2017 оны 2-р сарын 10-нд эхлүүлж 2017 оны 2-р сарын 14-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
Санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг 1000 болгон нэмсэн болно.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR