ЦАГААН САР 2017

Энэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1000 хүнээс 2017 оны 2-р сарын 22-24-ны өдрүүдэд санамсаргүй түүврээр цуглуулсан болно.

Цагааан сар

Цагаан сар: Золголт

Цагаан сар: Үндэсний хувцас

Цагаан сар: Зочилж ирдэг хүн

Цагаан сар: Зочилдог өрх

Цагаан сар: Золголт

Цагаан сар: Хүсний зардал

Цагаан сар: Бэлэгний зардал

Цагаан сар: Ууц, өвчүү, мах

Цагаан сар: Бууз

Цагаан сар: Буузны мах, гурил

Цагаан сар: Айлд иддэг бууз

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг 1000 хүнээс 2017 оны 2-р сарын 22-24-ны өдрүүдэд санамсаргүй түүврээр цуглуулсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;
Санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээ 383 байгаа боловч алдааны хувь болон респондентын хариултын хуваарилалтаас шалтгаалан санамсаргүй түүврийн зохистой хэмжээг 1000 болгон нэмсэн болно.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR