УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР 17.05.2017

Энэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 980 иргэнээс 2017 оны 5-р сарын 17-19-ний өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачилалаар түүвэрлэж цугуулсан болно.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн судалгаа

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 980 иргэнээс 2017 оны 5-р сарын 17-19-ний өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачилалаар түүвэрлэж цугуулсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR