УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР 12.06.2017

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 1099 иргэнээс 2017 оны 6-р сарын 8-10-ны өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд дараах хүмүүсээс Та хэнийг нь дэмжих вэ?

2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд дараах хүмүүсээс Та хэнийг нь дэмжих вэ? (насны бүлгээр)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 1099 иргэнээс 2017 оны 6-р сарын 8-10-ны өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачилалаар түүвэрлэж цугуулсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR