УЛС ТӨРИЙН БАРОМЕТР 2017.07

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 990 иргэнээс 2017 оны 7-р сарын 28-30-ны өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах цаг болсон эсэх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Ерөнхийлөгчийг хэн сонгох нь зөв эсэх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Засгийн газрын гишүүдийг Ерөнхий сайд өөрөө шийдвэр гаргаж томилдог, огцруулдаг байх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Монгол Улсад ямар Засаглал илүүтэй тохирох талаарх иргэдийн дүгнэлт

МАН-ын даргаар хэн сонгогдох нь зүйтэй талаарх иргэдийн дүгнэлт

Ерөнхий сайдаар хэн томилогдох нь зүйтэй талаарх иргэдийн дүгнэлт

Иргэдийн дэмжиж буй улс төрийн нам

Үйл ажиллагаа нь таалагдаггүй улс төрчид (түүвэрт эхлэх хувиар)

Үйл ажиллагаа нь таалагддаг улс төрчид (түүвэрт эхлэх хувиар)

УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Засгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 990 иргэнээс 2017 оны 7-р сарын 28-30-ны өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачилалаар түүвэрлэж цугуулсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR