БАРОМЕТР 2017.08

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 770 иргэнээс 2017 оны 8-р сарын 30-31-ний өдрүүдэд квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах цаг болсон эсэх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Ерөнхийлөгчийг хэн сонгох нь зөв эсэх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Засгийн газрын гишүүдийг Ерөнхий сайд өөрөө шийдвэр гаргаж томилдог, огцруулдаг байх талаарх иргэдийн дүгнэлт

Монгол Улсад ямар Засаглал илүүтэй тохирох талаарх иргэдийн дүгнэлт

МАН-ын даргаар хэн сонгогдох нь зүйтэй талаарх иргэдийн дүгнэлт

Ж.Эрэдэнэбатын Засгийн газрыг огцруулах талаарх иргэдийн дүгнэлт

Шинэ Ерөнхий сайдаар хэн томилогдох нь зүйтэй талаарх иргэдийн дүгнэлт

Иргэдийн дэмжиж буй улс төрийн нам

Үйл ажиллагаа нь таалагдаггүй улс төрчид (түүвэрт эзлэх хувиар)

Үйл ажиллагаа нь таалагддаг улс төрчид (түүвэрт эзлэх хувиар)

УИХ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Улс төрийн намын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR