БАРОМЕТР 2018.02 “ШОРООН НОХОЙ ЖИЛ”

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 700 иргэнээс 2018 оны 01-р сарын 17-20-ны өдөр квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

Улаанбаатарчуудын Сар шинийн баяр тэмдэглэдэг байдал

Улаанбаатарчуудын ууц, өвчүү тавьдаг байдал

Улаанбаатарчуудын сар шинийн баяр тэмдэглэх зардал

Улаанбаатарчуудын сар шинийн баяраар хийгдэг буузны тоо

Улаанбаатарчуудын сар шинээр золгуут хийдэг айлын тоо

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR