БАРОМЕТР 2018.03 “ГҮҮРЭН ГАРЦ”

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Улаанбаатар хотод оршин суудаг сонгуулийн насны 1000 иргэнээс 2018 оны 03-р сарын 27-28-ны өдөр квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

Замын цагдаагийн газырн баруун уулзвар болон төмөр зам дээгүүр гүүрэн гарц барих шаардлагтай эсэх талаарх иргэдийн байр суурь

Замын цагдаагийн газырн баруун уулзвар болон төмөр зам дээгүүр гүүрэн гарц барих шаардлагтай эсэх талаарх иргэдийн байр суурь

Замын цагдаагийн газрын баруун уулзвар болон төмөр зам дээгүүр/доогуур гарц хийх шийдлийн талаарх иргэдийн байр суурь

Замын цагдаагийн газрын баруун уулзвар болон төмөр зам дээгүүр гүүрэн гарц барих 101 тэр бум төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар иргэдийн мэдээлэлтэй буй байдал

Авто замын бүтээн байгуулалттай холбоотой үүсэх хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор автомашины дугаарын хязгаарлалтын талаарх иргэдийн байр суурь

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR