Хэнтий аймгийн УИХ-ын 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгууль 2018.08

Энэхүү судалгааг МЭК ХХК ямар нэгэн нам, байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны мэдээллийг Хэнтий аймгийн Хэрлэн, Мөрөн, Жаргалтхаан сумуудад оршин суудаг сонгуулийн насны 500 иргэнээс 2018 оны 8-р сарын 3-5-ны өдөр квотчилсон санамсаргүй түүврийн аргачлалаар түүвэрлэж цуглуулсан болно.

Хэнтий аймгийн УИХ-ын сонгуулийн 42-р тойрогт нэр дэвших магадлалтай улс төрчдийн дэмжлэг

Улс тарийн намуудын дэмжлэг (Хэнтий аймгийн УИХ-ын сонгуулийн 42-р тойрог)

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг сурвалжилгын асуулагаар цуглуулсан болно.

Судалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг 18-аас дээш насны иргэдийн тоог тулгуурлан тогтоосон. Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад хариулагчийг санамсаргүй байдлаар сонгосон бөгөөд нэг өрхөөс нэг хүнийг сонгох хязгаарлалтыг баримталсан.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:95%;
Алдааны магадлал:5%;

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR